Terms and Conditions

20th International Congress of the Polish Pharmacological Society
EN: Rules and Regulations
PL: Regulamin konferencji
in Englishin Polish

§1. General provisions

1.1. These Regulations specify the rights and obligations of the 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society, hereinafter referred to as the Conference.

1.2. The Organizer of the Conference is the Polish Pharmacological Society with its registered office in Warsaw, ul. Banacha/Banacha Street 1B, 02-097 Warsaw, Branch of Lublin, hereinafter referred to as the Organizer.

1.3. The conference takes place at the date and place indicated by the Organizer (5-7 June 2019, Lublin, Poland).

1.4. The Conference Participants may be pharmacologists, doctors, pharmacists or people professionally associated with the profile of the Conference and sponsors’ representatives, hereinafter referred to as the Participants.

1.5. Lectures and scientific presentations (oral and poster session) may be presented during the conference. There may also be sponsor`s exhibitions and services associated with the profile of the conference available. The exact plan and regulations of the Conference is available on the conference website (ptflublin.pl).

 

§2. Registration of participation in the Conference

2.1. In order to participate in the Conference, the participant is required to register and pay the participant fee in the bank (the fee is specified by the Organizer on the conference website).

2.2. The condition of participation in the Conference is filling and submitting the Application Form available on the conference website.

2.3. The deadline for submitting the Application Form is indicated on the conference website.

2.4. The Organizer is not responsible for providing incorrect or untrue data by the Participants.

2.5. Sending an Application Form means that the participant accepts the conference regulation and commits to complying with the rules between the Participant and the Organizer.

 

§3. Charges

3.1. Information on the fees associated with the conference participation is indicated on the conference website.

3.2. The participation fee must be paid to the bank account and in term indicated on the conference website.

3.3. Organizer can cancel the participant’s application without any consequences in the case of lack of payment to a deadline given.

3.4. The organizer will issue an invoice confirming the payments made.

3.5. The payer is an entity ordering individual services related to participation in the Conference.

3.6. The Participants cover all the costs associated with the Conference.

 

§4. Resignation from participation in the Conference

4.1. The participant may resign from the Conference participation.

4.2. If the Participant resigns from the conference participation before March 15, 2019, the Organizer will refund 100% of the registration fee, without bank fees. In the case of resignation after March 15, 2019, the Organizer will not refund the registration fee.

 

§5. Complaints

5.1. Participants’ complaints should be submitted by registered mail with acknowledgment of receipt to the Organizer.

5.2. Participants’ complaints should be submitted not later than 7 days following  the Conference closing date.

5.3. After the above-mentioned deadline, complaints will not be considered.

 

§ 6. Personal data

6.1. In Accordance with the law gazette of 2018 item 1000 (Dz.U. 2018 poz. 1000) the Organizer is the Administrator of personal data.

6.2. The Organizer of the conference is a processor of personal data.

6.3. In Accordance with the law gazette of 2018 item 1000 Dz.U. 2018 poz. 1000) the Administrator provides the protection of the Participants’ personal data.

6.4. Providing personal data by the Participant is voluntary.

6.5. The Administrator has the right to verify the personal data provided by of the Participants.

6.6. The Administrator is not responsible for the consequences of providing false personal data by the Participants.

6.7. The Participant has the right to inspect and correct his or her personal data, and demand to stop using it.

6.8. The Participants agree to receive the on-line information associated with the  Conference from the Organizer.

6.9. The Organizer undertakes all technical and organizational activities to protect personal data of Participants.

 

§ 7. Final Provisions

7.1. Decisions regarding the cancellation of the Conference, refunds for canceling the Conference, refusal of entry to the Conference, ordering to leave the Conference or amending the Conference program are made by the Organizer on the terms set out in the regulations regarding the Conference.

7.3. The provisions of the Civil Code In are used in the case of matters unregulated by the Conference Regulations.

7.4. The Organizer has the right to change the provisions of the Regulations. The changes will be introduced  3 days after their presentation on the conference website.

7.5. The provisions of these Regulations are an integral part of participation registration and all the Participants are obliged to follow them.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników w związku z rejestracją na Konferencję: 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society, zwanej dalej Konferencją.

1.2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Farmakologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, Oddział Lubelski, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (5-7 czerwiec 2019, Lublin, Poland).

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być farmakolodzy, lekarze, farmaceuci lub osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się wykłady oraz sesje naukowe, prezentacje plakatowe oraz wystawy i prezentacje sprzedających produkty oraz usługi związane tematycznie z konferencją.

 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w ustalonej przez Organizatora wysokości, na konto wskazane na stronie internetowej konferencji (www.ptflublin.pl).

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym na stronie internetowej przez Organizatora Konferencji.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej  Konferencji.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane na stronie internetowej Konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w podanym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Organizator wystawi fakturę na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Płatnikiem jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

3.6. Koszty udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji do dnia 15 marca 2019 roku Organizator zwraca 100% kosztów opłaty rejestracyjnej, pomniejszonej o opłaty bankowe.  W przypadku rezygnacji zgłoszonej po dniu 15 marca 2019 roku, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej.

 

§5. Reklamacje

5.1. Reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  jest Organizator.

6.2. Organizator Konferencji jest procesorem danych osobowych.

6.3. Administrator zapewnia każdemu Uczestnikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych podanych podczas Rejestracji w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

6.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6.5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika.

6.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konferencji.

6.7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6.8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej informacji związanych z Konferencją.

6.9. Organizator zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Uczestników.

 

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Decyzje w zakresie odwołania Konferencji, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania Konferencji, odmowy wstępu na Konferencję, nakazania opuszczenia Konferencji lub w zakresie zmiany programu Konferencji podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczącym Konferencji.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

7.5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.